Nebuló Autósiskola Pécs

Tel: +36 20 451-5190

E-mail: info@pecsautosiskola.hu

pécs autósiskola

Pécsi Autósiskola

7621 Pécs, Citrom utca 2-6.

Colonia Passage Üzletház, II. emelet

pécs autósiskola

Nebuló Autósiskola Pécs

+36 20 451-5190

info@pecsautosiskola.hu

D - autóbusz B - kategóriával

21 éves kortól (külföldön 24 éves kortól).
 

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény; a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek.

 

 

Írásos tájékoztató:

 

Képző szerv neve:                            Nebuló Autósiskola

Cím:                                                  Pécs,  Citrom utca 2-6  (Colonia Passage üzletház)

Telefonszám:                                    06-72-216-215

Cég formája:                                    Egyéni vállalkozó

Vállalkozói engedély száma:           ES-172774

Iskolavezető:                                     Hara Zsolt 06-20-972-1917   mail: info@pecsautosiskola.hu

Ügyfélfogadó címe:                          Pécs,  Citrom utca 2-6  (Colonia Passage üzletház)

Ügyfélfogadás:                                 Hétfő, Péntek: 14-16-óráig  Szerda: 12-16 óráig

Elméleti tanfolyam helye:                Pécs,  Citrom utca 2-6  (Colonia Passage üzletház)

Rutinpálya helye:                             7630  Pécs  Megyeri út 72.  (EXPO Center)

Telephely címe:                                7629 Pécs Zsolnay Vilmos u. 111.  06-20-972-1917

Honlap:                                             www.pecsautosiskola.hu

 

 

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

● jelentkezési lap kitöltése

● tanulmányi szerződés kitöltése és aláírása

● betöltött 20,5 életév

● alapfokú iskolai végzettség (8 ált.) igazolása, bizonyítvány bemutatásával

● „B” -kategóriás vezetői engedély.

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

● a tanfolyam elvégzése, azaz részvétel az órák mindegyikén

● egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelőség

● előírt életkornál (21 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb

 

A rutin és forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

● sikeres elméleti vizsga

● a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte

● egészségügyi alkalmasság

● betöltött 21. életév

 

„D”-kat. A tanfolyam 32 elméleti tanórából (10 KRESZ, 8 járművezetés elmélete, 8 szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 6 munkavédelem, tűzvédelem, szállítás), valamint 36+2 kötelező vezetési tanórából (4 rutin, 20 városi, 10 országúti, 2 éjszakai, 2 forgalmi vizsgaóra) áll. Az elméleti tanfolyam díja 40.500 Ft, amely egy részletben fizetendő.

 

A gyakorlati vezetési óradíj „D”-kat 17.000 Ft. A pótórák díja az alapórával megegyező. A gyakorlati vezetés díját akár 2 órás részletekben az irodában kell befizetni. Az elméleti tanórák 45, a gyakorlati órák 50 percesek. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani. A gyakorlati oktatás a lent felsorolt járműven történik. Az elméleti foglalkozásokról történő hiányzás pótolható egy következő tanfolyam azonos témájú napján vagy egyéni egyeztetés alapján. Minden tanfolyami és óradíjat az iskolában, készpénzben vagy utalással kell befizetni.

 A tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult.

Az iskola közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez, ami előre meghatározott időpontban a tanfolyamok helyszínén kerül megtartásra.

Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesülnek:

B kat.

● az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi

egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói,

diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

● a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát

(szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki

● 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz”

kategóriára vezetői engedélyt szerzett;

● 1984. január 1-je után:

● bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

● „trolibusz” kategória vezetői engedélyt,

● „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű”, kategóriában közúti

járművezetői jogosultságot szerzett.

 

A tanuló teljesített oktatásról szóló igazolást az iskolában igényelhet. Amennyiben a tanuló másik autósiskolában kívánja folytatni tanulmányait, ezt ügyfélfogadási időben az iskolában jelezheti. Az áthelyezési igényt és a teljesített oktatást az iskola az „Képzési igazolás” formanyomtatvány kiadásával igazolja, aminek kiadása díjtalan. Az iskola a tanulmányi szerződésben meghatározott adminisztrációs díja számít fel melynek díja: 15.000 Ft.  Kiadása: 3 munkanap.

 

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve az oktatójával, az iskolavezetőnél tehet panaszt. Ebben az esetben az iskola másik oktatót biztosít. További vita esetén a tanuló az iskola felügyeleti szervéhez: Technológiai és Ipari Minisztérium – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-6766 ; ugyfelszolgalat@tim.gov.hu ) ; KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya - 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269) fordulhat.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A tanuló minden vizsgán köteles igazolni személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal. Meglévő vezetői engedélyét, minden vizsgára köteles magával vinni.

Ha forgalmi vezetésből ötödszörre is sikertelen vizsgát tenne a tanuló, akkor  pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie (PAV). Az öt vizsga számításánál a megelőző két éven belüli vizsgakísérleteket kell figyelembe venni. Amennyiben a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgán a tanuló „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgára nem kötelezhető.

 

Vizsgadíjak: (A megbízási szerződés tárgyát nem képező, országosan egységes hatósági díjak. Nem autósiskolánk bevételei)

                Elméleti vizsga:                                                   Kresz, Szü, Mv                                  3 x 10.500 Ft

                Rutin vizsga                                                        (Rutinpálya)                                        9.700 Ft

                Forgalmi vizsga                                                  (Gyak: városi v országút)                 27.800 Ft

Egyéb:    Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja                 (Háziorvos)                                         7.800 Ft

                A jogosítvány kiállításának illetéke                     (Okmányiroda)                                   4.000 Ft

                A "Közúti elsősegélynyújtás" tanfolyam      (Egészségügyi szakember)     10.000 Ft + 18.000 Ft vizsgadíj

               

Az egészségügyi vizsga díjának kivételével minden vizsgadíjat az iskolában kell befizetni készpénzben. A vöröskeresztes igazolást a Kormányablaknál kell bemutatni és a vizsgaigazolást a KAV elektronikusan továbbítja közlekedési igazgatási hatósághoz. A vezetői engedélyt egy tetszőleges önkormányzat állítja ki ezen igazolás és a személyi igazolvány, orvosi alkalmassági bemutatása alapján.

 

A  meghatározott feltétel igazolható:
a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ennek igazolása az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyével (tartózkodási vízummal, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedéllyel, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással) történik.

 

Az ügyfélnek joga van:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
 • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
 • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét – annak megalapozottsága esetén – visszakérni;
 • az elvégzett képzésről igazolást kérni;
 • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
 • legalább 48 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
 • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a felügyeleti szervhez fordulni;
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

 

Az ügyfél kötelessége:

 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni;
 • az alapvető emberi együttélési normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
 • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;
 • a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
 • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját megfizetni.

 

 

Engedélyező Hatóság: Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 477-1551
E-mail cím: kghf@tim.gov.hu

 

Választható gépkocsik jegyzéke: MAN A21 autóbusz